Radna mesta

K O N K U R S

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova objavljuje


K O N K U R S

Za člana Borda za žalbe Nezavisne komisije za medije

Odgovornosti i nadležnosti


Bord razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

• Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;
• Postavljanje ili izmenu uslova dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na određivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;
• Izricanje sankcija i sliëno, na osnovu podzakonskih akata.
• Bord za žalbe može podržati, izmeniti ili staviti van snage svaku odluku NKM-a, postupajući prema žalbi protiv određene odluke,

Kandidati za člana Borda moraju ispuniti sledeće uslove:

• Mora biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu;
• Da imaju minimum univerzitetsku diplomu iz oblasti prava;
• Da imaju položen pravosudni ispit;
• Da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti advokature, sudstva, uprave, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;
• Da su ličnosti visokog karaktera, morala, integriteta, nepristrasni i dokazano privrženi administriranju pravde;
• Ne smeju imati prepreke u smislu člana 39 Zakona o NKM;

Članovi Odbora za žalbe imenuju se mandatom od tri ( 3) uz mogućnost reizbora za samo još jedan mandat.

 


Uz aplikaciji trebaju se priložiti sledeća propratna dokumenta:
• Dokaz o školskom i stručnom obrazovanju;
• Motivaciono pismo;
• Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu;

Aplikacije treba dostaviti najkasnije do 10 novembar 2017. godine, u 16.00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova - Priština, Ul. „Majka Terreza", b.b. (Direkcija personala, kancelarija br. N-217);
Aplikacije u štampanom obliku: mogu se dobiti na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ul. „Majka Terreza", b.b., ili
Elektronski oblik: preuzeti na službenoj web-stranici Skupštine, na adresi: www.assembly-kosova.org
Za dodatne informacije, možete se obratiti svakim radnim danom do 16.00 časova, na Tel.: (038) 211 - 182 i (044) 567 - 041.