Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

KONKURS

Za popunjavanje sledećih položaja:

1. Položaj: Visoki analista za budžet (Visoki službenik za budžetske i financijske analize)
Referenca: DHBA- 01/11-16
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva)
Nadzorni: Direktor Direkcije


Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Direktora Direkcije za istraživanje, biblioteku i arhivu, Visoki službenik za budžetske i finansijske analize:
• priprema pismene analize za sve predviđene dokumente u oblasti Jedinice i obrazlaže rad/rezultat analize na sednici Komisiji, na osnovu zahteva za sledeće dokumente: SROR, Nacrt - budžet države, periodične i godišnje izveštaje rashoda budžeta Republike Kosova i druge izveštaje predviđene Zakonom o menadžiranju javnih finansija i odgovornosti, podržavaDirekciju za budžet i isplate, za pripremu dekleracije budžetskog i finansijskog uticaja za akte izrađene od Skupštine, podržava Komisiju za nadgledanje javnih finansija, za analizu opšteg izveštaja o reviziji,
• priprema analize i kratke opise, predloga budžeta i koncepta,
• priprema analize uticaja predloženih politika,
• priprema analize rashoda prethodnih godina i uspehe (merenje performanse i evaluacije),
• priprema analize upoređenja između aktuelne godine i prethodnih budžetskih godina za institucije i agencije na osnovu glavnih podataka,
• priprema analize fiskalnih politika, slične kao ocena uticaja predloženih promena poreza za ekonomski razvoj ili merenje uticaja raspodele različitih vrsta predloženih poreza,
• priprema analize o potencijalnim skraćenjem budžeta koji utiču na individualni budžet/aktivnosti Ministarstva linije ili drugih budžetskih organizacija,
• Na zahtev parlamentarnih komisija, odgovorni službenik jedinice obrazlaže usmeno pripremljenu analizu na sednici komisije,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog..
Kvalifikacija i iskustvo

• Diploma fakulteta u oblasti ekonomije - diplomirani ekonomista/master ekonomije ,
• Stručno iskustvo, najmanje 3 godine, u oblasti ekonomije - finansija i budžetskih procedura.
Veštine:
- Poznavanje funkcionisanja javnih finansija,
- Poznavanje funkcionisanja ustavnog sistema Kosova, zakonodavstva na snazi,
- Poznavanje programa budžeta i finansijskih izveštaja,
- Dobro poznavanje pismene izrade profesionalnih budžetskih i finansijskih analiza,
- poznavanje engleskog jezika je prednost.


2. Položaj: Zvaničnik za lekturu ( Lektor za srpski jezik )
Referenca: DSHGJ - 01/11-16
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice
Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom Lektora - Koordinatora Jedinice, lektor je odgovoran za:
• Lekturu zakonskih i ostalih akata Skupštine na srpskom jeziku;
• Lekturu amandmana, javnih zahteva i ostalih dopisa za Skupštinu i tela Skupštine;
• Lekturu tekstova prevedenih sa albanskog, engleskog i turskog na srpski jezik;
• Lekturu pročišćenih tekstova zakona na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština;
• Strukturu sintakse i jezičkog nivoa zakonskih tekstova i amandmana na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština.
• Obavlja i druge poslove iz oblasti delokruga i aktivnosti na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:
- Fakultetska diploma u oblasti jezika i književnosti.
- Stručno iskustvo najmanje 3 godine na poslovima lekture..
Veštine:
- Veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući i odličnu sposobnost za prevod raznih dokumenata,
- Odlično poznavanje pravopisa i sintakse srpskog jezika,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u više etničkoj sredini,
- Sposobnost za profesionalno, jasno i koncizno prevođenje dokumenata,
- Sposobnost za rad na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru.

3. Položaj: Pravni zvaničnik 2
(Pravni zvaničnik za podršku Predsedništvu Skupštine i Plenarnoj sednici )
Referenca: DÇLP - 01/11-16
Koeficijent: D-7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor direktorata


Zadaci i odgovornos

Pod nadzorom Direktora direktorata za plenarna i proceduralna pitanja, pravni zvaničnik za podršku Predsedništvu Skupštine i Plenarnoj sednici, odgovaran je za:

- Sprovođenje zadataka u funkciji rada priprema sednice Predsedništva Skupštine i Plenarne sednice;
- Evidentiranje dopisa, koji se procesiraju preko Jedinice za predloge i predstavke, za pripremu liste pitanja u čekanju za procesiranje u Predsedništvo Skupštine i Plenarnu sednicu;
- Pružanje administrativne podrške u toku održavanja sednica Predsedništva Skupštine i plenarne sednice i da pomaže za dobar tok rada Plenarne sednice;
- Održava Registar parlamentarnih rasprava, deklaracija, rezolucija, interpelacija i parlamentarnih pitanja za usmeni i pismeni odgovor ministara na pitanja koja su postavljena od starne poslanika;
- Iza svake plenarne sednice predstavlja agendu održane Plenarne sednice, zabeležeći svaku tačku dnevnog reda koja je „usvojena" ili koja „nije usvojena" ili koja je „odložena", rezultat glasanja, kao i listu poslanika koji su diskutovali po pitanjima koja su razmatrana na plenarnoj sednici;
- Vodi i ažurira sastav parlamentarnih komisija, parlamentarnih grupa, Predsedništva Skupštine, sastav vladine koalicije, opozicije i poslanika bez parlamentarnih grupa; i
- Procesiranje poslanička pitanja koja nisu dobila odgovorna na dve plenarne sednice, za objavljivanje u Biltenu Skupštine i na elektronskoj web str. Skupštine.
Obavlja i druge poslove iz delokruga ove jedinice, na zahtev Direktora Direktorata.

Kvalifikacije i iskustvo
- Fakultetska diploma iz oblasti prava - najmanje diplomirani pravnik/master iz prava, i
- Profesionalno iskustvo, najmanje dve godine, u davanju pravnih saveta.
Veštine:
- odlične veštine, pismenog i usmenog komuniciranja, na zvaničnim jezicima,
- uključujući odlične sposobnosti izrade raznih dokumenata,
- sposobnost za izradu dokumenata;
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje programa MS Office;
- poznavanje engleskog jezika je prednost.


4. Položaj: Službenik za arhivu
Referencija: DHBA-02/11-16
Koeficijent: D-7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad od 12. meseci
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Direktora uprave za istraživanja, biblioteku i arhiv, službenik za arhiv odgovoran je za:

• menadžiranje, sistemiranje, čuvanje, klasifikaciju i arhiviranje arhivske građe u skladu sa Zakonom o arhivima, Zakonom o arhiviranju arhivske građe i pod zakonskim aktima;
• tesno saradnju sa svim jedinicama u sklopu Skupštine,
• pružanje kopija arhivski dokumenata na zahtev Skupštinskih organa kao i u potpunom skladu sa Zakonom o pristupu zvaničnim dokumentima;
• održava knjigu arhiva, u skladu sa zakonskim aktima;
• registruje svaki zahtev za pristup arhivskoj građi;
• arhiviranju sav arhivskog materijala koji se proizvodi od radnih tela Skupštine;
• sarađuje sa Agencijom kosovskih arhiva, u skladu sa dotičnim zakonodavstvom;
• obavlja i druge poslove iz delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog.

Kvalifikacije i iskustvo:
- Fakultetska diploma četvorogodišnjeg studija/master iz društvenih nauka
- profesionalno radno iskustvo u arhivima najmanje 2. godine;
- radno iskustvo u menadžiranju, sistematizaciju, klasifikaciju i arhiviranju arhivske građe.

Veštine:

- odlične veštine pismenog i usmenog komuniciranja u zvaničnim jezicima, uključujući i odlične sposobnosti za menadžiranje sistematizaciju, klasifikaciju i arhiviranju arhivske građe;
- odlične veštine za diskusije i komuniciranja;
- sposobnost za rad u potpuno političkoj neutralnoj i nepristrasnoj osnovi;
- dobro znanje kompjuterskih programa;
- sposobnost za izradu informacija, saopštenja, poziva, dopisa itd.
- prednost je znanje engleskog jezika.

 

5. Položaj: Službenik za audiovizualne zapise
Referencija: DTI-01/11-16
Koeficijent: D-7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad od 12. meseci
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom zvaničnika za audio/video i elektronski sistem glasovanja „SEV) - Koordinator jedinice, zvaničnik za podršku audio/video sistema i sistema elektronskog glasovanja odgovoran je za:

• sistem zvuka, održavanje opreme ozvučenja i sistema elektronskog glasovanja;
• rad sa opremom za komandovanje mikrofona i zvučnika (hardversko i softversko);
• rad sa pojačalima;
• sistem audio/video i rad sa audio/video opremom (hardversko i softversko);
• kontrolu kamera, projektora i video rekordera;
• audio zapise plenarnih sednica i stvaranje audio arhiva plenarnih sednica,
• pripremu CD-a za izradu transkripta,
• audio/video registrovanje plenarnih sednica i stvaranje digitalnog arhiva,
• rad sa miksetom,
• pripremu signala za direktan prenos rada plenarnih sednica;
• realizaciju veze sa linkom RTK-a za prenos plenarnih sednica;
• održavanje opreme ozvučenja na prvom nivou;
• personalizacija kartica za korišćenje elektronskog sistema glasovanja;
• održavanje i ažuriranje baze podataka poslanika;
• ažuriranje informacija o amandamentovanju nacrta zakona;
• administrovanje aplikacijom elektronskog glasovanja i štampanje izveštaja glasanja;
• rad sa opremom (aparaturama i PC-ima);
• održavanje opreme;
• obavlja i druge poslove iz delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog.


Kvalifikacije i iskustvo:
- fakultetska diploma ili ekvivalentno iz oblasti informatike i u audio/video sistema,
- najmanje 2. godine radnog iskustva u sistemima Audio/video i IT-a,
- iskustvo u kompjuterizaciji kancelarije, za obradu podataka i rad sa mikro - kompjuterom kao i u upotrebi i održavanju sistema kompjutera i hardvera.

Veštine:
- dobre veštine pismenog i usmenog komuniciranja u zvaničnim jezicima;
- sposobnost za rad u potpuno političkoj neutralnoj i nepristrasnoj osnovi;
- poznavanje MS Windows MS Word,


6.Položaj: Tehnički operator (Operater / Daktilograf )
Referencija: DÇLP - 02/6-16
Koeficijent: E-6
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Koordinatora jedinice, operater/daktilograf, je odgovoran za:
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku plenarne sednice Skupštine,
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku sednice Predsedništva Skupštine,
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku javnih debata,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo

• Fakultetska diploma - bachelor ili viša škola,
• Najmanje dve (2) godine profesionalnog radnog iskustva.
Veštine:
- veštine komuniciranja, usmeno i pismeno, na službenim jezicima,
- sposobnost za profesionalno otkucavanje dokumenata,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima,
- odlučno poznavanje albanskog i srpskog jezika.
- dobre veštine za timski rad.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 30.11.2016 do 14.12.2016, do 16:00 časova.