Radna mesta

KONKURS - Za izbor dva člana Sudskog saveta Kosova

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova objavljuje:

KONKURS
za izbor dva člana Sudskog saveta Kosova

U skladu sa članom 5 A Zakona br. 05/L -033, o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-223 o Sudskom savetu Republike Kosova, u cilju ispunjavanja zakonske obaveze za izbor članova Sudskog saveta Republike Kosova, Skupština objavljuje konkurs za dopunu sledećih položaja:

1 (jedan) član iz redova predstavnika srpske zajednice , kao što je utvrđeno članom 108 stav 6 , podstav 3 Ustava Republike Kosova , i

1 (jedan) član iz redova predstavnika ostalih zajednica na Kosovu, kao što je utvrđeno članom 108 stav 6 podstav 4 Ustava Republike Kosova .

Kandidat za člana Sudskog saveta Republike Kosova, osim uslova utvrđenih Ustavom i Zakonom o Sudskom savetu Republike Kosova, treba da ispunjava sledeće uslove:

1. Kandidat koji ne vrši funkciju sudije, treba da ima radnog iskustvo najmanje deset (10) godina na Kosovu i treba da poznaje funkcionisanje sudskog sistema u Republici Kosova;
2. Da ima visoki moralni integritet ;
3. Da ne bude kažnjene za krivično delo na Kosovu ;
4. Da nije vršio političku funkciju u tri ( 3 ) poslednje godine ;

Aplikaciji treba priložiti i sledeća prateća dokumenta:
• Dokaz o školskoj i profesionalnoj pripremi (za kandidate koji ne vrše funkciju sudije) ;
• Autobiografija (Curriculum Vitae);
• Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu ;
• Dokaz da nije kažnjen za krivično delo ;

 

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije trebaju biti dostavljene ne kasnije do 21.10. 2016, u 16,00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili na dole navedenoj adresi :
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (ul. "Majka Tereza" bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217); fax: 038 /211-183.