Radna mesta

K O N K U R S - Za izbor predsedavajućeg Komisije za razmatranje pri Regulatornom autoritetu za usluge voda

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosovo objavljuje:

K O N K U R S

Za izbor predsedavajućeg Komisije za razmatranje pri Regulatornom autoritetu za usluge voda
Prema Zakonu br. 05/L -042 o regulisanju usluga voda, Komisija za razmatranje se sastoji od predsedavajućeg, izabranog od strane Skupštine Republike Kosova, jednog člana imenovanog od strane Autoriteta i jednog člana imenovanog od strane pružioca usluga koji je podneo zahtev za razmatranje.

Mandat predsedavajućeg Komisije za razmatranje:
Predsedavajući Komisije za razmatranje bira se na mandat od tri (3) godine, uz mogućnost ponovnog izbora za još jedan mandat.

Kandidat za predsedavajućeg Komisije za razmatranje treba da ispunjava sledeće uslove:
• da je državljanin Republike Kosova;
• da ima najmanje univerzitetsku diplomu četvorogodišnjih (4) studija ili završen master;
• da nije bio osuđen za krivično delo, preko šest (6) meseci zatvora;
• da ima visoki moralni integritet;
• da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci.

Aplikaciji treba priložiti sledeća dokumenta:
• Dokaz o školskoj i stručnoj spremi;
• Motivaciono pismo;
• Curriculum Vitae (CV - autobiografija);
• Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu ;
• Dokaz da nije osuđen za krivično delo.

 

POSTUPAK ZA APLICIRANJE

Aplikacije se moraju dostaviti najkasnije do 31. 08. 2016, do 16:00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom na adresi:
Zgrada Skupštine Republike Kosova, ul. Majka Tereza b.b.- Priština ( Direkcija osoblja - kancelarija N-217) ili faxom br. 038/ 211- 183.
Aplikacija se može uzeti na sledeća mesta:
Štampani obrazac: na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, ul. „Majka Tereza", b.b. Priština, ili
Elektronska forma: sa službene veb-stranice Skupštine Republike Kosova: www.assembly-kosova.org
Druge dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na telefonskim brojevima: 038/211-648 i 044/147-264.