Radna mesta

Për plotësimin e vendeve të punës

Dokument Aplikacije

Na osnovu Administrativne naredbe 2007/2, o sprovodjenju Uredbe UNMIK-a 2001/36 o Civilnoj službi Kosova, Statusnih pravila za civilne zvaničnike Administracije Skupštine Republike Kosova u okviru regrutacije osoblja, Administracija Skupštine objavljuje:

                           KONKURS 
                 Za popunjavanje radnih mesta:

1. Rukovodilac divizije za nabavku (AK/DP/01/08)

• Broj položaja: 1/jedan/
• Angažovanje: trajno, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
• Stepen/Nivo: B/9

Zadaci i odgovornosti:

Opšta obaveza rukovodilaca je da osigurava da se javna nabavka i kupovina obavljaju u skladu sa procedurama i pravilima utvrdjenim odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima.
Pored glavnih poslova, ima i posebne obaveze, i to:

• Prati i nadgleda tačno i istovetno sprovodjenje zakonskih procedura nabavke;
• Odgovoran je za poštivanje svih pravila i rokova odredjenim zakonskim i podzakonskim aktima za javnu nabavku; za tačnost i zakonsku osnovanost svih akata koji proizilaze iz Kancelarije za nabavku, potpišući zajedno sa odgovarajučim specijalistom sprovodjenje procedura nabavke, bazirajući se na odgovarajuće zakonodavstvo i ima pravo na ukidanje ovih procedura ukoliko konstatuje njihovu povredu;
• Zastupa Kancelariju nabavke i koordinira radove na relaciji unutar organizacionih struktura Administracije Skupštine, sa kojima korespondira;
• Izradjuje predlog godišnjeg plana nabavki, dokumenta tendera, u koordinaciji sa Komisijom za ocenjivanje ponuda na osnovu naloga za nabavku i dostavlja ista učesnicima prema odredjenim pravilima;
• Daje objašnjenja za sve nejasnoće koje mogu imati kandidati u vezi sa dokumentima tendera;
• Vodi i administrira dosije nabavke od naloga do zaključenog ugovora sa pobedničkom firmom i na kraju kalendarske godine predaje dosije u arhivu;
• Èuva tajnu svake informacije koju dobija prilikom vodjenja procedura tendera;
• Obavlja i druge poslove iz oblasti Divizije, po nalogu direktora Administracije Skupštine.

Tražene kvalifikacije:

• Fakultetska diploma iz oblasti ekonomije, finansija, upravljanja biznisa, inženjeringa ili drugih sličnih oblasti i da je sertifikovan za profesionalizam u nabavci od strane RKJN.
Poznavanje logističkih operacija. Poznavanje kompjuterskih programa: Windows, Excel i Word.

Iskustvo:

Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima nabavke.

Jezičke sposobnosti:

Poznavanje albanskog i srpskog jezika, poželjno je poznavanje engleskog jezika.

Ostale sposobnosti:

Traži se da raspolaže organizacionim i sposobnostima rukovodjenja, da je otvoren, da ima kreativnu misao i da je u stanju da iznalazi rešenja.


2. Lektor za albanski-srpski jezik i obratno (AK/DA/01/08)

• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: trajno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen/Nivo: D / 7

Zadaci i odgovornosti:

• Pod nadzorom rukovodioca Jezičke sekcije, lektor na albanskom-srpskom jeziku i obratno, odgovoran je:
• Da vrši lekturu prevedenih materijala na albanskom i srpskom jeziku, koji se pripremaju iz grupe za prevoðenje Jezičke sekcije, kako bi se izveli konačni lektorisani prevodi.
• Lektura prevedenih testova u Jezičkoj službi, koja obuhvata niz opširnih tema, kojima se bavi Skupština, kao što su zakoni i veliki broj dokumenata koji se donose od strane komisija Skupštine.
• Pružanje pomoći prilikom izbora, izrade i održavanja baze podataka terminologije koju koristi grupa prevodioca.

Tražena kvalifikacija:

Univerzitetska diploma iz oblasti jezika i književnosti.

Iskustvo:

Tri godine radnog iskustva na poslovima lekturisanja.

Jezička sposobnost:

Da tečno govori i piše albanski i srpski jezik.

Ostale sposobnosti:

Da shvati osećaj odgovornosti i organizacije.
Sposobnost da radi podd pritiskom.
Sposobnost da radi nepristrasno i na potpuno neutralnim političkim osnovama.
Dobro znaje za rad na kompjuteru, MS Word i MS Excel.


3. Administrativni operater/ daktilograf (DP/NJTL/01/08)

• Broj položaja: Jedan (1)
• Angažovanje: Trajno, uz probni rad od dvanaest (12) meseci
• Stepen/Nivo F/5

Zadaci i odgovornosti: Obavlja poslove kucanja prevedenih dokumenata, na albanskom, srpskom i turskom jeziku, prepis kucanog ili tonski snimljenog materijala, koji se izradjuju ili korigiraju od grupe prevodjenja u Sekciji jezičke službe, kako bi dokumenta bila što savršenija.
On/ona će se angažovati za nepristrasnost i treba da bude primer multietničke nepristrasnosti na radnom mestu; mora se stalno zalagati u poboljšanju njegovih/njenih radnih sposobnisti na kucanju, prepisu (transkriptu) i radu na kompjuteru.
Kucanje pri prevodjenju tekstova u Sekciji jezičke službe, koji obuhvataju jedan širok spektar tema kojima se bavi Skupština, kao što su novi zakoni i veliki broj dokumenata, koji se izradjuju od strane skupštinskih komisija, kao i kucanje ostalih dokumenata.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:

Završena srednja škola.

Iskustvo:

Dve godine radnog iskustva kao operater/daktilograf. Poželjno je da je takvo iskustvo stečeno u ambijentu kao što je Skupština.
Odlično iskustvo u kucanju, posebno rad na izradi transkript svih dokumenata, posebno onih iz političke i pravne prirode.
Kucanje 40-60 reči u minuti na albanskom ili srpskom jeziku. Sposobnost i poznavanje rada na kompjuteru - Word, ili mogućnosti i volja za brzo savladavanje istog.

Jezička sposobnost:

Neophodno je poznavanje službenih jezika Kosovu.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika nevećinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu, sprovedena je u kadrovskoj strukturi Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati sa užeg spiska biće pozvani na intervju i testiranje.
Biće kontaktirani samo selektirani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDUDRA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Web-stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može dobiti u recepciji zgrade Skupštine, u Prištini (Ul. „Nëna Terezë“, bb). Zvanični obrazac konkurisanja treba dostaviti zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specializaciji, pohadjanim kursevima, radnom iskustvu i dve referencije. Korišćenje pogrešnog obrazca i nekompletiranog sa traženim podacima, kao i sa dokazima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.

Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul. „Nëna Terezë“ bb), ili poštom, kao i u kancelariji br. N-217, II sprat.

Za dodatne informacije možete telefonirati na telefone: 038- 200-10490 i 038 200-10493.

Rok za konkurisanje je od 25. avgusta do 8. septembra 2008. godine, do 17:00 časova.