Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

K O N K U R S

Za izbor zamenika direktora Regulatornog Autoriteta za usluge voda
Regulatorni autoritet za usluge voda po Zakonu br.05-L-042 o Regulisanju usluga vode je nezavisni autoritet, odgovoran za regulisanje delatnosti pružalaca usluga na Kosovu. Autoritet ima direktora, zamenika direktora,stručno osoblje i službenike.

Mandat zamenika direktora Regulatornog autoriteta za usluge voda
Zamenik direktora bira se za mandate od pet (5) godina, uz mogućnost reizbora samo za još jedan mandat

Kandidati za zamenika direktora Autoriteta treba da ispunjava sledeće uslove:
• da je državljanin Republike Kosova;
• da ima najmanje četvoro (4) godišnju univerzitetsku diploma ili master;
• da nije osuđivan za krivično delo, preko šest (6) meseci zatvora;
• da ima visoki moralni integritet;
• da ima najmanje tri (3) godina radnog iskustva na rukovodećim položajima.

Aplikaciji treba priložiti sledeća dokumenta:
• Dokaz o stručnojš kolskoj spremi;
• Pismo motivnosti ;
• Curriculum Vitae (CV - autobiografija);
• Dokaz da je državljanin Republike Kosovo ;
• Dokaz o random iskustvu ;
• Dokaz da nije osuđivan za krivično delo.

 

POSTUPAK ZA PRIJAVU

Prijave moraju biti poslate najkasnije do 03.06. 2016 u 16:00.
Prijave se dostavljaju lično ili poštom na adresu :
Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština ul. Majka Tereza bb Uprava Personela kancelarija N-217 fax 038 211 183.
Pismena forma na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova Priština ul. Majka Tereza bb ili elektronska forma web stranica Skupštine Republike Kosovawww.assembly-kosova.org .
Druge informacije svakog radnog dana do 16,00.čas.na brojevima 038/211-648 i 044/147-264.