Radna mesta

KONKURS - za izbor èlana Sudskog saveta Kosova

KONKURS

za izbor èlana Sudskog saveta Kosova
U skladu sa èlanom 5A. Zakona br. 05/L-033, o izmeni i dopuni zakona br. 03/L-223 o Sudskom savetu Republike Kosova, i s ciljem ispunjavanja zakonskih obaveza o izboru èlanova Sudskog saveta Republike Kosova, Skupština objavljuje konkurs za popunjavanje pozicije:
Za 1 (jednog) èlana /ce od predstavnika srpske zajednice na Kosovu, kao što je utvrðeno èlanom 108 stav 6 pod-stav 3 Ustava Republike Kosova
Kandidat za èlana Sudskog saveta Republike Kosova, pored utvrðenih uslova Ustavom i Zakonom o Sudskom savetu Republike Kosova, treba ispuniti i sledeæe uslove:
1. Kandidat koji ne obavlja funkciju sudije, treba imati radno iskustvo najmanje deset (10) godina na Kosovu i treba imati saznanja o funkcionisanju pravosudnog sistema Republike Kosova;
2. Da ima visok moralni integritet;
3. Da ne bude kažnjen za krivièno delo na Kosovu;
4. Da nije obavljao neku politièku funkciju u poslednje tri(3) godine;

Aplikaciji treba priložiti sledeæa propratna dokumentacija:
• Dokaz o struènoj školskoj spremi ( za kandidate koji ne obavljaju funkciju advokata ili sudije );
• Dokaz iz Advokatske komore da kandidat nije disciplinski kažnjen (za kandidate koji
dolaze iz Advokatske komore);
• Autobiografia (Curriculum Vitae);
• Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu;
• Dokaz da nije osuðen za krivièno delo.
PROCEDURA KONKURISANJA
Aplikacije treba dostaviti najkasnije do 25.05. 2016, u 16:00. èasova
Aplikacije se lièno dostavljaju ili poštom na adresi:
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. "Nëna Terezë" bb., Direkcija personala, Kancelarija N-217); ili faxom: 038 /211-183.