Radna mesta

KONKURS-O izboru direktora Agencije protiv korupcije

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova objavljuje

                                    K O N K U R S

O izboru direktora Agencije protiv korupcije

Agencija protiv korupcije je nezavisni organ, specijalizovan za sprovoðenje državnih politika spreèavanja i suzbijanja korupcije na Kosovu.

Uslovi za izbor direktora Agencije protiv korupcije:
Direktor Agencije bira se za jedan petogodišnji mandat, (na 5 godina), uz moguænost reizbora za još jedan mandat.
Meseèna plata direktora Agencije odreðena na nivou plate predsednika parlamentarne komisije Skupštine Kosova.

Odgovornosti i nadležnosti direktora su:
1. Rukovodi Agencijom i organizuje njen rad;
2. Nadgleda rad službenika Agencije;
3. Zastupa Agenciju unutar i van zemlje;
4. Upravlja budžetom Agencije i odgovoran je za naèin njegove potrošnje;
5. Sklapa sporazume saradnje sa domaæim i meðunarodnim institucijama u skladu sa važeæim zakonom;
6. Odluèuje o angažovanju spoljnih eksperata Agencije;
7. Obavlja i druge, Zakonom, predviðene zadatke.

Kandidat za direktora Agencije mora ispuniti sledeæe uslove:
• Državljanin Republike Kosova sa stalnim boravkom na Kosovu;
• Najmanje, univerzitetsku diplomu èetverogodišnjih studija, ili završen II ciklus studija;
• Da nije bio osuðen za krivièno delo;
• Osoba sa visokim moralnim integritetom;
Najmanje pet (5) godina radnog iskustva.

Kandidat za direktora Agencije, uz aplikacija, mora priložiti sledeæa dokumenta:
• Dokaze o školskim i struènim spremama;
• Motivaciono pismo;
• Liènu biografiju / Curriculum Vitae, (CV);
• Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu;
• Dokaz da nije bio osuðen za krivièno delo.

Aplikacije se moraju dostaviti, najkasnije, do 19. aprila 2016. godine, u 16:00 èasova.
Aplikacije se dostavljaju lièno, ili poštom, na adresi: zgrada Skupštine Republike Kosova, ul. „Majka Tereza", b.b. - Priština, (za Direkciju personala, soba br. N-217), ili preko faxa: +381 (0) 38 211-183.

Obrazac za aplikaciju može se podiæi na sledeæa mesta:
Štampani obrazac: na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, ul. „Majka Tereza", b.b. Priština, ili
Elektronska forma: sa službene web-stranice Skupštine Republike Kosova: www.assembly-kosova.org

Druge dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00, do 16:00 èasova, na tel. brojevima: +381 (0) 38 211 - 648, i +377 (0) 44 147 - 264.