Radna mesta

KONKURS za 3 članova Odbora za žalbe Nezavisne komisije za medije

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova ponovno objavljuje
K O N K U R S
za 3 članova Odbora za žalbe Nezavisne komisije za medije

Odgovornosti i nadležnosti

Odbor razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

• Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;
• Postavljanje ili izmenu uslova za dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na određivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;
• Izricanje sankcija, idruga slična pitanja, zasnivana na podzakonska akta.
• Postupajući prema žalbi protiv određene odluke, Odbor za žalbe može podržati, preispitati ili stavljati van snage svaku odluku NKM-a,

Kandidati za članove Odbora moraju ispuniti sledeće uslove:

• Biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu;
• Univerzitetska diploma iz oblasti prava, (najmanje);
• Položen pravosudni ispit;
• Najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u advokaturi, sudstvu, upravi, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;
• Poznate i nepristarsne ličnosti jakog karaterom i visokog morala, te osobe sa integritetom i dokazano posvećene u administriranju pravde;
• Ne smeju imati prepreke u smislu člana 39 Zakona o NKM;

Članovi Odbora za žalbe imenuju se za jedan 3 (trogodišnji) mandat, uz mogućnost reizbora za samo još jedan mandat.

 


Aplikaciji treba priložiti sledeća propratna dokumenta:
• Dokaz o školskom stručnom obrazovanju;
• Motivaciono pismo;
• Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu;

Aplikacije treba dostaviti najkasnije do 07. april 2016. godine, u 16.00 časova.

Aplikacije u štampanoj formi mogu se dobiti na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ul. „Majka Terreza", b.b., ili ih podići na internetskoj službenoj web-stranici Skupštine, na adresi: www.assembly-kosova.org
Aplikacije treba predati lično, ili dostavljati poštom, na adresi:
Zgrada Skupštine Republike Kosova - Priština, Ul. „Majka Terreza", b.b. (Direkcija personala, soba br. N-217); Fax: (0) 38 211-183.

Za dodatne informacije, možete se obratiti svakim radnim danom do 16.00 časova, na Tel.: (038) 211 - 648 i (044) 147 - 264.