Radna mesta

Konkurs

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosovo, objavljuje :


K O N K U R S


za izbor direktora i zamenika direktora Regulativnog autoriteta vodenih usluga

Shodno Zakonu o regulisanju vodenih usluga, br.05-L-042, Regulativni autoritet vodenih usluga je nezavisni autoritet, odgovoran za regulisanje delatnosti pružilaca vodenih usluga na Kosovu. Autoritet ima direktora, zamenika direktora, stručni kadar i službenike.

Mandat direktora i zamenika direktora Regulativnog autoriteta vodenih usluga

Direktor i zamenik direktora Regulativnog autoriteta vodenih usluga biraju se za mandat od pet (5) godina, uz mogućnost reizbora za još jedan mandat.

Odgovornosti i ovlašćenja direktora i zamenika direktora Regulativnog autoriteta vodenih usluga:

1. Direktor autoriteta je odgovoran:

1.1. za administraciju i upravljanje autoriteta;
1.2. za organizaciju i upošljavanje osoblja, za donošenje administrativnih uputstava i odluka o pitanjima koja se tiču funkcije autoriteta;
1.3. za efektivno i efikasno upravljanje poverenih mu resursa;
1.4. za upravljanje budžeta autoriteta i za način njegove potrošnje;
1.5. za zastupanje autoriteta unutar i van zemlji;
1.6. za sklapanje sporazuma saradnje sa drugim domaćim i međunarodnim institucijama, u skladu sa važećim zakonima;
1.7. za angažovanje spoljnih eksperata;
2. Direktor autoriteta obavlja i druge zakonom predviđene zadatke.
3. U odsustvu direktora, autoritetom upravlja njegov zamenik.

Kandidati za direktora i zamenika direktora regulativnog autoriteta vodenih usluga moraju ispuniti sledeće uslove:

• državljanin Republike Kosovo;
• univerzitetsku diplomu, (četiri godine studija), ili master;
• ne osuđivan za krivično delo, više od 6 (šest) meseci zatvora;
• visoki moralni integritet;
• najmanje 3 (tri) godine iskustva na rukovodećim pozicijama;
• da ne vrši političku aktivnost;
• tokom mandata ne sme obavljati druge javne funkcije uz nadoknadu.

Aplikaciji treba priložiti sledeća dokumenta:
• dokaz o stručnoj školskoj spremu;
• motivaciono pismo ;
• CurriculumVitae (CV - autobiografiju);
• dokaz o državljanstvu Republike Kosovo;
• dokaz o radnom iskustvu;
• dokaz da nije osuđivan za krivično delo.

POSTUPAK ZA PRIJAVU

Prijave dostaviti najkasnije do 29.02. 2016 u 16:00.
Prijave se dostavljaju lično ili poštom na adresu :
Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština, ul. „Majka Tereza", bb,
Za Direkciju personala, sobabr. N-217,fax: 038 211 183.
Aplikacije mogu se podići:
Štampani obrazac:na recepciji zgrade Skupštine Kosova,Prishtina ul. „Majka Tereza", bb; ili Elektronska forma na websajtu Skupštine Republike Kosova:www.assembly-kosova.org .
Druge dopunske informacije mogu se dobiti svakim radnim danom, od 08:00, do 16:00 časova, na brojevimatelefona: fiksni:(038) 211648 i mobi tel: +377 44147264.