Radna mesta

Za naimenovanje èlanova NNOK-a

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova –Predsedništvo Skupštine poziva zainteresovane kandidate za naimenovanje 4 (četri) položaja, od kojih je jedan za manjina, za člana Nezavisnog Nadzornog Odbora Kosova sa punim radnim vremenom. Uredba UNMIK-a br. 2001/36 o Javnoj Službi Kosova koja je izmenjena Uredbom br. 2008/12 , u III. Poglavlju navodi specifične pojedinosti u cilju formiranja Nezavisnog Nadzornog Odbora Kosova. Glavne funkcije Odbora odredjene su članom 10. Uredbe 2008/12 onako kako sledi u nastavku:

- razmatranje i rešavanje žalbi protiv odluka organa poslodavca u javnoj službi,
- odredjivanje , ako su naimenovanja javnih službenika na nivou rukovodioca odeljenja sprovedena shodno rukovodećim principima javne službe predvidjenih u članu 2.1 ove Uredbe,
- podnošenje godišnje procene o usklaðenosti radnji organa poslodavca sa rukovodećim principima i
- podnošenje godišnjeg izveštaja Skupštini Republike Kosova.

Odbor je sačinjen od 7. članova koji su do sada naimenovani od SPGS-a uz konsultaciju sa Premijerom, dok je Uredbom br. 2008/12 o izmeni Uredbe br. 2001/36 o Javnoj Službi Kosova predvidjeno da se članovi NNOK-a naimenuju od strane Skupštine Republike Kosova. Objavljivanje ovog konkursa sprovodi se u cilju pružanja mogućnosti izbora stručnih kandidata.

                   Odgovornosti i isplata

U zavisnosti od interne raspodele proporcionalne dužnosti izmedju svih članova NNOK-a, od njih se očekuje da obavljaju radne zadatke koji proizilaze iz ovlašćenja i gore navedenih funkcija. Èlanovi Odbora će zajednički upravljati i nadgledati rad sekretarijata Odbora. Oni mogu obavljati i druge poslove koji su u vezi sa njihovim glavnim funkcijama, kao što je i doprinos razmatranja rukovodećih principa javnih službi. Mesečna plata za članove NNOK-a jeste na nivou plata Sudija Vrhovnog Suda Kosova.

                   Kvalifikacije i iskustvo

- Kandidati moraju posedovati univerzitetsku diplomu.
- Trebaju imati dobre sposobnosti komuniciranja na najmanje jedan od govornih jezika na Kosovu ( poželjno je poznavanje albanskog i srpskog jezika). Poznavanje engleskog jezika predstavljaće prednost,
- Poznavanje ljudskih resursa, je potrebno,
- Takodje će poželjno biti da kandidati imaju stručne kvalifikacije o zakonodavstu Kosova,
- Aplikanti trebaju podneti dokumentaciju koja će osvedočiti njihovu postignutu sposobnost u odredjenim javnim, privatnim i akademskim oblastima,
- Najmanje pet godina radnog iskustva u Javnoj Službi Kosova, rukovodjenje nekim visokim nivoom ili nekog pravno-sudskog posla biće poželjno,
- Da imaju integritet i lično angažovanje prema principima zasluge, nediskriminacije i sveobuhvatnosti,
- Kandidati moraju biti stalni stanovnici Kosova ili posedovati priloženi zahtev za civilnu registraciju.

                 Predaja aplikacija

Aplikacije treba da sadrže osnovnu biografiju aplikanata u kojoj treba biti navedeno puno ime i prezime, dan i mesto rodjenja, pojedinosti o obrazovanju (školske institucije, godina, specifični predmeti, diplome), poznavanje govornih jezika( pisanje i čitanje ), stručno isksutvo ( naziv organizacije , priroda odgovornosti i vreme provedeno u toj organizaciji) kao i kontakt adresa, broj telefona i e-mail adresa.

Reč ”Aplikacija za člana Nezavisnog Nadzornog Odbora Kosova “, treba biti napisana velikim slovima.

Konkurs će biti otvoren 21. ( dvadeset i jedan dan od dana objavljivanja u dnevnim novinama).

Popunjene i potpisane aplikacije trebaju biti predate lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul.“Majka Tereza“, b.b., Odeljenje osoblja, kancelarija N-217).

Aplikacije se mogu uzeti na sledeća mesta:

Štampani obrazac: u dotičnoj službi Administracije Skupštine Republike Kosova - Odeljenje osoblja, kancelarija N-217, ili u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova.

Elektronski obrazac: Web – stranica Skupštine Republike Kosova – www.assembly-kosova.org

Aplikacije iz svih zajednica i polne ravnopravnosti biće prihvatljive . Iz razloga velikog broja aplikacija , svi kandidati neće biti obavešteni, izuzev kandidata koji budu ispunili predvidjene uslove sa uže liste.