Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova, br. 03/L-149/, Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

1. Položaj: Lektor za srpski jezik
Referenca: DSHGJ - 01/1-16
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva)
Nadzorni: Koordinator Jedinice
Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom Lektora - Koordinatora Jedinice, lektor je odgovoran za:
• Lekturu zakonskih i ostalih akata Skupštine na srpskom jeziku;
• Lekturu amandmana, javnih zahteva i ostalih dopisa za Skupštinu i tela Skupštine;
• Lekturu tekstova prevedenih sa albanskog, engleskog i turskog na srpski jezik;
• Lekturu proèišæenih tekstova zakona na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština;
• Strukturu sintakse i jezièkog nivoa zakonskih tekstova i amandmana na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština.
• Obavlja i druge poslove iz oblasti delokruga i aktivnosti na zahtev nadzornog.


Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:


- Fakultetska diploma/master u oblasti srpskog jezika i književnosti.
- Najmanje 3 godine profesionalnog radnog iskustva na poslove iz oblasti lekture, korekture i prevoda zakonodavstva u institucijama.


Veštine:


- Veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliènu sposobnost za prevod raznih dokumenata,
- Odlièno poznavanje pravopisa i sintakse srpskog jezika,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u više etnièkoj sredini,
- Sposobnost za profesionalno, jasno i koncizno prevoðenje dokumenata,
- Sposobnost za rad na politièki potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru.


2. Položaj: Lektor
Referenca : DPPP- 01/1-16
Koeficijent : C/8
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan )
Nadzorni : Koordinator Jedinice  

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom koordinatora jedinice, lektor je odgovoran za :
• obavljanje zadataka u skladu sa profesionalnim standardima ,
• lekturu transkripta plenarnih sednica,
• lekturu zapisnika sednica Predsedništva i plenarnih sednica ,
• lekturu dnevnog reda plenarnih i sednica Predsedništva,
• lekturu ostalih materijala, na zahtev nadzornog, za potrebe Direkcije ,
• obavlja i ostale u vezi delokruga aktivnosti prema zahtevu nadzornika .
.
Kvalifikacija i iskustvo:


- Fakultetska diploma u oblasti albanskog jezika i književnosti.
- Najmanje 3 godine profesionalnog radnog iskustva i oblasti lekture i prevoda zakonodavstva u institucijama.

Veštine:


- veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliènu sposobnost lektore dokumenata Skupštine ,
- sposobnost za prevod dokumenata, u skladu sa jezièkim standardima zvaniènih jezika na Kosovu ,
- sposobnost za rad na politièki potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada na kompjuteru.
- odlièno poznavanje albanskog i srpskog jezika


3. Položaj: Prevodilac sa albanskog na engleski jezik i obratno
Referenca: DSHGJ - 01/1 - 16
Koeficijent: C - 8
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva)
Nadzorni: Direktor direkcije

Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom direktora direkcije za jezièke službe, prevodilac je odgovoran za:
• pismeno prevoðenje sa albanskog na engleski jezik i obratno svih materijala Skupštine i njenih organa;
• simultani i konsekutivni prevod sa albanskog na engleski jezik i obratno, na plenarnim sednicama Skupštine, sednicama Predsedništva, sednicama parlamentarnih komisija i javnim debatama;
• prevod dopisa, javnih zahteva i podnesaka koji se upuæuju Predsedništvu i parlamentarnim komisijama Skupštine, za potrebe Predsedništva i dotiènih komisija,
• simultani i konsekutivni prevod (albanski - engleski - albanski ) na konferencijama, susretima i drugim radnim grupama, kao i pružanje pomoæi u jezièkoj formulaciji govora na oba jezika (albanski i engleski),
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo:

- Fakultetska diploma u oblasti engleskog jezika,
- Najmanje tri (3) godine struènog iskustva na prevoðenju zakonodavstva u institucijama.

Veštine:


- veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi odliène sposobnosti prevoðenja raznih dokumenata;
- sposobnost za prevoðenje dokumenata na profesionalan, jasan i precizan naèin;
- organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u multietnièkoj sredini;
- sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-veæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.


Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.


Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493.


Rok za konkurisanje je do12.02.2016, do 16:00 èasova.