Radna mesta

KONKURS - Za izbor dva člana u Sudskom savetu Kosova

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova objavi:
KONKURS
Za izbor dva člana u Sudskom savetu Kosova

Shodno članu 5A Zakona br. 05/L-033 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-223 o Sudskom savetu Republike Kosova, u cilju realizacije zakonske obaveze za izbor članova Sudskog saveta Kosova, Skupština objavljuje konkurs za popunjavanje ovih položaja:

 • Jednog (1) člana iz Advokatske komore Kosova, shodno članu 108.6.2. Ustav Republike Kosova, i
 • Jednog (1) člana iz redova predstavnika Srpske zajednice na Kosovu, shodno članu 108.6.3. Ustav Republike Kosova.

Kandidati za članove Sudskog saveta Kosova, osim uslova definisanih Ustavom i Zakonom o Sudskom savetu Republike Kosova, mora da ispunjavaju i sledeće uslove:

Kandidat za člana iz Advokatske komore kosova, mora da ispunjava i sledeće uslove:

 1. Da je obavio funkciju advokata u Republici Kosovu najmanje tri ( 3) godine;
 2. Da ima visok moralni integritet;
 3. Da nije krivično odgovarao na Kosovu;
 4. Da zadnje tri (3) godine nije obavljao neku političku funkciju.

Član iz Srpske zajednice na Kosovu, kandidat mora da ispuni i sledeće uslove:

 1. Kandidat koji ne obavlja funkciju sudije, mora da ima najmanje deset (10) god. radnog iskustva na Kosovu i mora da zna funkcioniranje sudskog sistema Republike Kosova;
 2. Da ima visok moralni integritet;
 3. Da nije krivično odgovarao na Kosovu;
 4. Da zadnje tri (3) godine nije obavljao neku političku funkciju.


Uz aplikacije moraju se priložiti i sledeća dokumenta:

 1. Dokaz o stručnoj školskoj spremi ( samo za kandidate koji ne obavljaju funkciju sudije ili advokata);
 2. Dokaz od Advokatske komore Kosova da kandidat nije disciplinski kažnjen
  ( samo za kandidate koji dolaze iz Advokatske komore Kosova);
 3. Autobiografija (Curriculum Vitae);
 4. Dokaz da je državljanin / ka Republike Kosova;
 5. Dokaz o radno iskustvu;
 6. Dokaz da nije krivično kažnjen.


PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 27.11.2015, u 16:00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom na ovu adresu:
Skupština Republike Kosova, Priština (Ul. "Nëna Terezë" b.b., Direkcija za osoblje, kancelarija N-217); ili fax: 038 /211-183.
Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na br. telefona (0) 38 211-281, 211-648, 211-182 i (0) 44 147 264.