Radna mesta

Konkurs - Za 3 članova Odbora za žalbe Nezavisne komisije za medije

Dokument Aplikacije

Skupština  Republike Kosova objavljuje
K O N K U R S
za 3 članova Odbora za žalbe Nezavisne komisije za medije 
Odgovornosti i nadležnosti
Odbor razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

 • Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;
 • Postavljanje ili izmenu uslova za dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na određivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;
 • Izricanje sankcija, idruga slična pitanja, zasnivana na podzakonska akta.
 • Postupajući prema žalbi protiv određene odluke, Odbor za žalbe može podržati, preispitati ili stavljati van snage svaku odluku NKM-a, 

Kandidati za članove Odbora moraju ispuniti sledeće uslove:

 • Biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu; 
 • Univerzitetska diploma iz oblasti prava, (najmanje);
 • Položen pravosudni ispit;
 • Najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u advokaturi, sudstvu, upravi, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;
 • Poznate i nepristarsne ličnosti jakog karaterom i visokog morala, te osobe sa integritetom i dokazano posvećene u administriranju pravde;
 • Ne smeju imati prepreke u smislu člana 39 Zakona o NKM;

Članovi Odbora za žalbe imenuju se za jedan trogodišnji mandat, uz mogućnost reizbora za samo još jedan mandat. 
Aplikaciji treba priložiti sledeća propratna dokumenta:

 • Dokaz o školskom stručnom obrazovanju;
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
 • Dokaz o radnom iskustvu;

Aplikacije treba dostaviti najkasnije do  12. novembra 2015. godine, u 16.00 časova.
Aplikacije u štampanoj formi mogu se dobiti na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ul. „Majka Terreza“, b.b., ili ih podići na internetskoj službenoj web-stranici Skupštine, na adresi: www.assembly-kosova.org
Aplikacije treba predati lično, ili dostavljati poštom, na adresi: 
Zgrada Skupštine Republike Kosova – Priština, Ul. „Majka Terreza“, b.b. (Direkcija personala, soba br.  N-217); Fax: (0) 38 211-183.

Za dodatne informacije, možete se obratiti svakim radnim danom do 16.00 časova, na Tel.: (038) 211 - 648  i  (044) 147 - 264.