Radna mesta

Konkurs

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova, br. 03/L-149/, Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

1. Položaj: Lektor za srpski jezik
Referenca: DSHGJ - 01/4-15
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva)

Nadzorni: Koordinator Jedinice
Obaveze i odgovornosti:

 • Pod nadzorom Lektora - Koordinatora Jedinice, lektor je odgovoran za:
 • Lekturu zakonskih i ostalih akata Skupštine na srpskom jeziku;
 • Lekturu amandmana, javnih zahteva i ostalih dopisa za Skupštinu i tela Skupštine;
 • Lekturu tekstova prevedenih sa albanskog, engleskog i turskog na srpski jezik;
 • Lekturu pročišćenih tekstova zakona na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština;
 • Strukturu sintakse i jezičkog nivoa zakonskih tekstova i amandmana na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština.
 •  Obavlja i druge poslove iz oblasti delokruga i aktivnosti na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:
Fakultetska diploma u oblasti jezika i književnosti.
Najmanje 3 godine profesionalnog radnog iskustva na poslove iz oblasti lekture, korekture i prevoda zakonodavstva u institucijama.
Veštine:
- Veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući i odličnu sposobnost za prevod raznih dokumenata,
- Odlično poznavanje pravopisa i sintakse srpskog jezika,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u više etničkoj sredini,
- Sposobnost za profesionalno, jasno i koncizno prevođenje dokumenata,
- Sposobnost za rad na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru.


2. Položaj: Visoki zvaničnik za isplate
Referenca: DPI - 01/7-15
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:

 • Pod nadzorom Visokog financijskog zvaničnika - Koordinatora Jedinice, Visoki zvaničnik za isplate je odgovoran za:
 • koordinaciju aktivnosti i poslova u vezi sa platnim spiskom za Skupštinu,
 • osiguravanje i odobravanje blagovremene isplate plata i nadoknada,
 • obračunavanje plata i nadoknada u skladu sa budžetom,
 • kontrola platnog spiska, sravnjivanje vrednosti ,
 • saradnja sa službom osoblja, za pridržavanje određenih rokova za svaku eventualnu izmenu,
 • iniciranje radnji i odgovornosti oko isplate plata, njihovoj tačnosti i preciznosti,
 • mesečno, tromesečno i godišnje izveštavanje u vezi potrošnje plata i nadoknada i nadoknada, kao i individualni izveštaji,
 • obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo :

 • Fakultetska diploma u oblasti ekonomije - diplomirani ekonomista/master ekonomije,
 • Profesionalno iskustvo u ekonomije i finansija u državnoj adminsitraciji, najmanje 3 godine, uključujući pružanje pomoći i ekonomskih saveta,
 • iskustvo u financijske poslove i budžetske procedure.

Veštine:

- odlične komunikacijske veštine, pismeno i usmeno, na zvaničnim jezicima,
uključujući odlične sposobnosti izrade raznih dokumenata,
- sposobnost za izradu budžetskih i finansijskih dokumenata, na logičan, jasan i precizan način,
- odlične sposobnosti za diskusije i komunikacije,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskih programa,
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

3. Položaj: Zvaničnik oblasti u parlamentarnoj komisiji
Referenca: DKP - 01/4-15
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 3 (tri)
Nadzorni: Koordinator komisije

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora Jedinice za podršku parlamentarne komisije, zvaničnik oblasti je odgovoran za:

 • pružanje pomoći u davanju profesionalnih saveta za zakonodavstvo, koje se razmatra u Komisiji, u vezi dotične oblasti,
 • davanje usmenih i pismenih saveta za Komisiju, u vezi dotične oblasti,
 • pružanje pomoći u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona, u vezi dotične oblasti,
 • pripremanje nacrta preliminarnog izveštaja u normativnom delu Nacrta zakona, u vezi dotične oblasti,
 • pružanje pomoći u izradi zapisnika, izveštaja i preporuka i konačnih izveštaja o nacrtima zakona, izveštaja o nadgledanju sprovođenja zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih i izveštaja na kraju mandata,
 • otkucanje poziva, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija,
 • formiranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija,
 • prijem i kontrolu korespondencije i prilaženje istoj potrebne - odgovarajuće informacije,
 • obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo :

 • Fakultetska diploma u oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava,
 • Profesionalno iskustvo u zakonodavstvu, najmanje 2 godine, uključujući pružanje stručnih saveta u dotičnoj oblasti.

Veštine:

- da poseduje odlične veštine za stručna istraživanja i analize,
- da radi na politički nepristrasnim osnovama i pod pritiskom vremena,
- da raspolaže odličnim znanjem za pismeno i usmeno komuniciranje na zvaničnim jezicima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost,
- da raspolaže odlične sposobnosti za korišćenje kompjuterskih programa i interneta.

4. Položaj: Visoki zvaničnik za ceremonijal
Referenca: DPMO - 01/7-15
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom visokog zvaničnika za protokol - Koordinatora jedinice, Visoki zvaničnik za ceremonijal je odgovoran za:

 • sprovođenje Zakona o Državnom protokolu, Zakona o upotrebi državnih simbola i pravila protokola,
 • organizovanje ceremonije dočeka i ispraćaja stranih ličnosti u Skupštini: Predsednik, Predsednik Parlamenta, Premijer, Ministar spoljnih poslova,
 • organizovanje ceremonije otvaranja Novog saziva u Skupštini,
 • organizovanje ceremonije polaganja zakletve Predsednika u Skupštini,
 • organizovanje ceremonije Svečane sednice, podršku na redovnoj sednici, susrete, sednici Predsedništva Skupštine i šefova parlamentarnih grupa, pripremanje sala, postavljanje zastava,
 • organizovanje pogrebnih ceremonija,
 • organizovanje zvaničnih ceremonija, zvaničnih i javnih praznika, zvaničnih dočeka, koktel - dočeka, ručkova i večeri, kartica za sedenje i sprovođenje pravila prednosti,
 • sarađuje sa Državnim protokolom, Konzularnom direkcijom u Ministarstvu spoljnih poslova i Opštom direkcijom Policije i Aerodroma u vezi sa organizovanjima,
 • realizaciju drugih obaveza u vezi delokruga službe za protokol i međunarodne odnose, koji proizilaze tokom radnog procesa i aktivnosti,
 • obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo :

 • Fakultetska diploma u oblasti prava javne administracije ili univerzitetska diploma,
 • Profesionalno iskustvo, najmanje 2 godine, u protokolu, javnoj administraciji, marketingu,

Veštine:

- odlučne komunikativne veštine, pismeno i usmeno na službenim jezicima,
- dobre personalne i profesionalne sposobnosti za izvršenje obaveza i koordinaciju sa kolegama i nadzornim,
- sposobnost za savlađivanje i organizovanje rada, da je u stanju da iznalazi rešenje i da radi sa promenljivim radom vremenom,
- odlično odevanje i lični izgled,
- sposobnost da radi na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskih programa,
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

5. Položaj: Zvaničnik za biblioteku
Referenca: DHBA - 01/7-15
Koeficijent: D -7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije

Zadaci i odgovornosti
Pod nadzorom Direktora Direkcije za istraživanja, biblioteku i arhiv, zvaničnik za biblioteku, odgovoran je za:

 • Sistematizaciju i klasifikaciju bibliotekarskog fonda, procenu potreba za obogaćivanje bibliotekarskog fonda,
 • Pružanje knjiga, časopisa i ostalog bibliotekarskog fonda, za poslanike i radnike Administracije Skupštine,
 • Vršenje istraživanja u cilju obogaćivanja bibliotekarskog fonda Biblioteke Skupštine,
 • Pružanje referentnih informacija za zvaničnike istraživanja i ostalo osoblje Skupštine,
 • Monitorisanje na dnevnoj osnovi pisane kosovske štampe i, o člancima koji se odnose na rad Skupštine i poslanika Skupštine, sastavlja kratak elektronski izveštaj, koji se dostavlja poslanicima i službenicima Administracije Skupštine, putem elektronske pošte,
 • Istraživanja na Internetu, kao i pružanje bibliotekarskih usluga službenicima Administracije i poslanicima Skupštine, pri čemu pruža elektronsku verziju knjiga, časopisa, periodične štampe i novina, koje su u elektronskom obliku,
 • Tesno sarađuje sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Kosova, kao i sa bibliotekama državnih i privatnih univerziteta,
 • Stvaranje i ažuriranje elektronske baze podataka, sa naslovima bibliotekarskog fonda,

Obavlja i ostale poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, na zahtev nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo:
- Diploma četvorogodišnjeg fakulteta/ master iz društvenih nauka,
- Profesionalno iskustvo, najmanje dve godine,
- Radno iskustvo u menadžiranju, sistematizaciji i klasifikaciji bibliotekarskog fonda je prednost.
Sposobnosti:
- odlične sposobnosti usmenog i pismenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući odlične sposobnosti u menadžiranju, sistematizaciji i klasifikaciji bibliotekarskog fonda,
- odlične sposobnosti za diskusije i komuniciranje,
- sposobnosti za rad na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima, i
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

6. Položaj: Tehnički službenik za kontrolu i održavanje
Referenca: DSHT - 01/7-15
Koeficijent: E-6
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Koordinatora elektro-mašinskog održavanja - Koordinatora jedinice, službenik je odgovoran za:

 • koordinaciju posla sa ugovorenima za čistoću i održavanje zgrade,
 • izdavanje i evidenciju materijala održavanja ugovorenima održavanja,
 • kontrolu čistoće zgrade i spoljnih prostora,
 • praćenje svakodnevnog održavanja i kontrolu opreme u zgradi,
 • preduzimanje potrebnih mera za trenutno otklanjanje defekata opreme,
 • kontrolu i koordinaciju posla sa ugovorenima,
 • koordinaciju posla u zgradi sa komunalnim kompanijama,
 • Obavlja i druge poslove u okviru delokruga rada, na zahtev nadzornika.

Kvalifikacija i iskustvo

 • Srednja tehnička škola,
 • Radno iskustvo najmanje 2 godine

Veštine:
- Odlične veštine komuniciranja na službenim jezicima,
- Poznavanje rada na računaru na programima Word, DMS i drugim programima.
- Sposobnost za sastavljanje informacija, saopštenja, poziva, dopisa i drugih,
- Sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama..

7. Položaj: Tehničko administrativni službenik
Referenca: DPPP - 01/7-15
Koeficijent: E-6
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice
Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom Koordinatora jedinice, administrativan službenik je odgovoran za:

 • prijem, evidentiranje i raspodelu svih dokumenata koji se adresiraju poslanicima i telima Skupštine, od ovlašćenih lica,
 • rezervisanje i određivanje sala za sednice tela Skupštine,
 • informisanje poslanika i tela Skupštine, kao i ovlašćenih lica koja prate radove Skupštine, o datumu i mestu održavanja sednica,
 • pružanje tehničke i administrativne pomoći poslanicima Skupštine tokom održavanja plenarne sednice,
 • evidentiranje prisutnosti poslanika u radove plenarne sednice,
 • prebrojavanje glasova, kada se glasa dizanjem ruku, na plenarnoj sednici, i
 • obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo

 • Diploma nivoa bachelora
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva u javnoj adminsitraciji.

Veštine:
- veštine komuniciranja, usmeno i pismeno, na službenim jezicima Skupštine,
- visoki profesionalni nivo i lični integritet,
- sposobnost da radi na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama
- poznavanje rada na računaru na programima Word, DMS i drugim programima.
- sposobnost za sastavljanje informacija, saopštenja, poziva, dopisa i drugih,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

8. Položaj: Operater / Daktilograf
Referenca: DPPP - 01/7-15
Koeficijent: E-6
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Koordinatora jedinice, operater/daktilograf, je odgovoran za:
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku plenarne sednice Skupštine,
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku sednice Predsedništva Skupštine,
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku javnih debata,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo

• Fakultetska diploma - bachelor ili viša škola,
• Najmanje dve (2) godine radnog iskustva u profesiji,
Veštine:
- veštine komuniciranja, usmeno i pismeno, na službenim jezicima,
- sposobnost za profesionalno otkucavanje dokumenata,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima,
- odlučno poznavanje albanskog i srpskog jezika.
- dobre veštine za timski rad

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 04.08.2015 do 18.08.2015, do 16:00 časova.