Radna mesta

Sekretar Skupštine

Na osnovu pravila 6.6. i 56 Poslovnika Skupštine i po Odluci Predsedništva Skupštine Kosova od 7. februara 2006. godine, Administracija Skupštine objavljuje:

KONKURS

Za popunu radnog mesta:

Sekretara Skupštine

Vreme trajanja ugovora:Tri (3) godine sa  tromesečnim probnim radom

uz mogućnost produženja ugovora

Sekretar Skupštine je odgovoran za opšte upravljanje Administracijom Skupštine.  On obezbeðuje rukovoðenje Administracijom Skupštine  u skladu sa navedenim načelima u Ustavnom okviru za privremenu samoupravu na Kosovu. Sekretar je neposredno odgovoran Predsedništvu Skupštine Kosova.

Osnovni zadaci i odgovornosti:

Opšte upravljanje i rukovoðenje Administracijom Skupštine kao i obezbeðenje implementacije svih poverenih funkcija.
Podrška i organizacija administracije Skupštine, kao i pružanje administrativnih uputstava za pojedina pitanja koja se nadovezuju sa svojim funkcijama.

Korisno i efikasno upravljanje resursima ponuðenim Skupštini.

Implementacija nediskriminatorske politike unutar Administracije Skupštine, uključujući nepristrasno polno prezentiranje u svim oblastima i nivoima, obezbeðenje sastava osoblja i odražavanje multietničnosti na Kosovu.

Obezbeðenje prijema osoblja Administracije Skupštine na osnovu stručnih kvalifikacija, kompetencija i zasluga, kao i istinske i otvorene konkurencije. 
Obezbeðenje kontakata  sa svim autoritetima i institucijama, čije su funkcije u povezanosti sa funkcijama Skupštine.
Obezbeðenje redovnih kontakata sa svim parlamentarnim grupama u cilju omogučavanja korišćenja ponuðenih usluga od strane Administracije

Kalifikacije:

Diploma pravnog fakulteta, političkih nauka, civilne administracije ili drugih sličnih oblasti.
5. godina iskustva i 3. godine iskustva u menaðmentu, uključujući  i pružanje pravne pomoći i saveta.
Odlična sposobnost usmenog i pismenog komuniciranja na albanskom, srpskom i engleskom jeziku, uz odlične sposobnosti za sastavljanje raznih dokumenata.
Sposobnost za rad na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama je suštinska.
Poznavanje i nekog drugog jezika manjina, osim srpskog, je poželjno. 

OPŠTA  INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Kosova nudi ravnopravne  mogućnosti za zapošljavanje i podržava zahteve lica iz redova nevećinskih zajednica i žena. Politika pravednog zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je sprovedena u kadrovskoj strukturi Administracije Skupštine Kosova.

POSTUPAK KONKURISANJA

Motivaciono pismo i CV treba dostaviti na sledećoj adresi:

Skupština Kosova

Zgrada Skupštine

Za: Rukovodioca Sektora osoblja Skupštine Kosova

Ulica: „Majke Tereze“ b.b.

Kosovo/Pošta UNMIK-a

Motivaciono pismo i CV mogu se dostaviti i na  e-mail adresi:

vacancy@assembly-kosova.org

 

Dokumenta se mogu   i lično predati u Sektoru osoblja  Skupštine Kosova.

O primljenim dokumentima mi čemo Vas blagovremeno obavestiti.

Zadnji rok prijema zahteva je 3. mart 2006. godine, do 16:30 časova.

Neblagovremeno dostavljeno Motivaciono pismo i CV neće se uzeti u obzir.

O drugim potrebnim informacijama možete kontaktirati na telefonski broj: 038/200 10490.