Ligjet sipas emrit

2011/04-L-067Shpalo (PDF)

Ligji për Agjencinë e Kosovës për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria bërthamore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 24.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-028-2012, Datë 08.06.2012

U miratua nga Kuvendi:
24.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.06.2012