Ligjet sipas emrit

2011/04-L-102Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-222 për administratën tatimore dhe procedurat

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 19.04.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-018-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
19.04.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012