Ligjet sipas emrit

04/L-064Shpalo (PDF)

Ligji për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.10.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-042-2011, Datë 01.11.2011

U miratua nga Kuvendi:
14.10.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
01.11.2011