Ligjet sipas emrit

2010/03-L-238Shpalo (PDF)

Ligji për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.10.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-068 -2010, Datë 09.11.2010.

U miratua nga Kuvendi:
28.10.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
09.11.2010