Ligjet sipas emrit

2009/03-L-128Shpalo (PDF)

Ligji për auditimin e brendshëm

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 17. 09. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-026-2009, datë 13.10.2009.

U miratua nga Kuvendi:
17.09.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.10.2009