Ligjet sipas emrit

2009/03-L-117Shpalo (PDF)

Ligji për Avokatinë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.11. 2008, kurse është shpallur më Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 03-V-085, datë 12 shkurt 2009.

U miratua nga Kuvendi:
20.11.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.02.2009