Ligjet sipas emrit

2008/03-L-019Shpalo (PDF)

Ligji për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 18.12. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-084-2008, datë 07.01.2009.

U miratua nga Kuvendi:
18.12.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.01.2009