Ligjet sipas emrit

2007/02-L75Shpalo (PDF)

Ligji për Arbitrazhin

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend më 26. 01. 2007, shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/30, datë 05.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
26.01.2007
U shpall nga PSSP:
05.06.2008