Ligjet sipas emrit

2006/02-L-74Shpalo (PDF)

Ligji për Auditimin e Brendshëm

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/19 të datës 06.06.2007.

U miratua nga Kuvendi:
16.11.2006
U shpall nga PSSP:
06.06.2007