Ligjet sipas emrit

2006/02-L-42Shpalo (PDF)

Ligji për arsimin dhe aftësimin profesional

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/24 të datës 25.04.2006.

U miratua nga Kuvendi:
23.02.2006
U shpall nga PSSP:
25.04.2006