Ligjet sipas emrit

2005/02-L-24Shpalo (PDF)

Ligji për arsimin dhe aftësimin për të rritur

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/43 të datës 07.09.2005.

U miratua nga Kuvendi:
22.07.2005
U shpall nga PSSP:
07.09.2005