Ligjet sipas emrit

2004/48Shpalo (PDF)

Ligji për administratën tatimore dhe procedurat

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr.2005/17 të datës 09.04.2005.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2004
U shpall nga PSSP:
09.04.2005