Ligjet sipas emrit

2003/7Shpalo (PDF)

Ligji për Lëndën Arkivore dhe Arkivat

Ky ligj ka për qëllim vendosjen e një sistemi modern  të arkivimit i cili do të mundësojë ruajtje efikase dhe shfrytëzim të avansuar të lëndës arkivore.

U miratua nga Kuvendi:
17.04.2003
U shpall nga PSSP:
23.06.2003