Ligjet sipas emrit

05/L-078Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 05.08.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-036-2016, Datë 23.08.2016

U miratua nga Kuvendi:
05.08.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.08.2016