Ligjet sipas emrit

05/L-042Shpalo (PDF)

Ligji për rregullimin e shërbimeve të ujit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.12.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-001-2016, Datë 05.01.2016

U miratua nga Kuvendi:
14.12.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.01.2016