Ligjet sipas emrit

05/L-080Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.04/L-115

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.12.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-036-2015, Datë:24.12.2015

U miratua nga Kuvendi:
14.12.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
24.12.2015