Ligjet sipas emrit

2004/19Shpalo (PDF)

Ligji për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (Akademia) është institucioni më i lartë i shkencës dhe i artit në Kosovë i themeluar nga Kuvendi i Kosovës.

U miratua nga Kuvendi:
16.06.2004
U shpall nga PSSP:
28.07.2004