Ligjet sipas emrit

04/L-247Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 27.03.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-015-2014, Datë 14.04.2014

U miratua nga Kuvendi:
27.03.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2014