Ligjet sipas emrit

04/L-228Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-050 për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gj

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.03.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-013-2014, Datë 07.04.2014

U miratua nga Kuvendi:
20.03.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.04.2014