Ligjet sipas emrit

04/L-149Shpalo (PDF)

Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-35-2013, Datë 16.08.2013

U miratua nga Kuvendi:
29.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
16.08.2013