Ligjet sipas emrit

2011/04-L-065Shpalo (PDF)

Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë, 18.11.2011

U miratua nga Kuvendi:
21.10.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.11.2011