Ligjet sipas emrit

2012/04-L-164Shpalo (PDF)

Ligji për Ansamblin Kombëtar të këngëve dhe valleve "Shota" dhe për ansamblet e tjera

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë, 25.04.2013

U miratua nga Kuvendi:
28.03.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
25.04.2013