Ligjet sipas emrit

2012/04-L-157Shpalo (PDF)

Ligji për avokaturën shtetërore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.03.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-08-2013, Datë 26.03.2013

U miratua nga Kuvendi:
12.03.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.03.2013