Ligjet sipas emrit

2011/04-L-040Shpalo (PDF)

Ligji për rregullimin e tokës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.01.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-004-2012, Datë 07.02.2012

U miratua nga Kuvendi:
23.01.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.02.2012