Ligjet sipas emrit

2012/04-L-143Shpalo (PDF)

Ligji për arsimin dhe aftësimin për të rritur në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

U miratua nga Kuvendi:
13.12.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.01.2013