ASI Newsletter

Si kordinatore e programeve për demokratizim ndërmjet agjensive për të përkrahur Kuvendin e Kosovës, Iniciativa për përkrahjen e Kuvendit (ASI) tenton forcimin dhe profesionalizimin e Kuvendit të Kosovës me zhvillimin e shkathtësive për të u bërë sa më shpejt një kuvend stabil, funksional dhe ligjdhënës që vepron në harmony me mbizotërimin e ligjit dhe në emer të të gjitha bashkësive dhe qytetarëve baraz.
Anëtarët e iniciativës do të punojnë që të i bëjnë burimet në një vend për përparimin e këtij qëllimi. ASI do të punoj në harmoni me principin se përgjegjësia për punën e vërtet të Kuvendit është dhe duhet të jetë përgjegjësi e anëtarëve të Kuvendit.
Puna e ASI-t do të përqendrohet në kulturen demokratike dhe politike duke u bazuar në njohuritë dhe rrespektin e rregullave demokratike të procedurës, transparencë dhe përgjegjësinë ndaj popullit dhe në zbatimin e rendit legjislativ, mbikqyrjen e ekzekutivit dhe në rrespektin për shumë gjuhët e Kuvendit.
Si një kordinatore ndërmjet agjensioneve për programet e demokratizimitpër për të përkrahur Kuvendin e Kosovës, ASI përkrahë Kuvendin përmesë konferencave dhe trajnimeve, punëtorive me komitetet, ndihmes teknike për Kryesinë, për krerët e komiteteve dhe për delegatët e Kuvendit, përmesë vizitave në vendet tjera dhe në parlamente tjera, trajnime për personelin legjislativ dhe për përkthyesit e Kuvendit. Puna e këshilltarëve për Kuvendin dhe komitetet është gjithëashtu pjesë e kordinimit të ASI-t.
Pjesëmarrësit të ASI-t deri më tash janë:
Fondacioni Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung FES), Fondacioni Fridrih Nauman (Friedrich Naumann Stiftung FNS), Agjensioni SHBA-ve për zhvillim ndërkombëtarë (U.S. Agency for International Development USAID) në bashkëpunim me Institutin kombëtarë demokratik (National Democratic Institute NDI), Departmenti për Demokratizim i OSBE-së dhe Sekretariati i Kuvendit me përkrahjen aktive të zyrave përfaqësuese në Prishtinë të vendeve: SHBA-të, Mbretëria e Bashkuar, Gjermanisë, Belgjikës, Holandë, Zvicrres, Italisë, shtylla e BE dhe Agjensioni europian për rindërtim (EAR), Programi për zhvillim i Kombeve të bashkuara (UNDP), në bashkëpunim me Union ndërparlamentarë dhe me Projektin për praktika parlamentare lindje-perendim nga Holanda (East-West Parliamentary Practice Project EWPPP).
  Turqisht Shqip

Nr. 32, Korrik 2008

U publikua: E Marte, 01.07.2008 
  Turqisht Shqip

Nr. 31, Shkurt 2008

U publikua: E Enjte, 14.02.2008