Vende të lira pune

NJOFTIM PËR ANULIM

NJOFTIM PËR ANULIM

 


Në lidhje me zhvillimin e procedurës së rekrutimit, të shpallur nga Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës, me datë 30 maj 2019, për pozitën Zyrtar i lartë për marrëdhënie konsullore, Referencë: DPMN -KRK/130, një (1) kryerës, ju njoftojmë se Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil (KPSHC), në pajtim me Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, neni 29, pika 1, i ka rekomanduar Drejtorisë së Personelit që të anulohet dhe rishpallet, konkursi për këtë pozitë. E njëjta do të publikohet-rishpallet në përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara me Rregullore.