Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Goran Marinkoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PG

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 20.09.1965
  • I martuar

  Arsimimi

  • Ekonomist i diplomuar

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 25 vite tim lider në PTK

  Adresa

  • Dobrotin

  Telefoni

  • 044 520 035