Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Biserka Kostiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PG

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 29.07.1986
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Apsolvente në Fakultetin Filizofik,dega Pedagogji

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Inspektore e ruajtjës së Ambientit

  Adresa

  • Graqanicë

  Telefoni

  • 049 776 596