Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Jasmina Živkoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • SLS

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 26.10.1977 në Prishtinë
  • E martuar

  Arsimimi

  • Apsolvente në Fakulltetin Juridik në Univerzitetin e Prishtinës

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Përkthyese në US KFOR, CRO në Raiffesen Bankë, Filijala Shtrpcë, Udhëheqëse për Kuadra në Komunën e Shtërpcës

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuha angleze

  Adresa

  • Shtërpcë

  Telefoni

  • 044 446 101