Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Nerxhivane Dauti

Nerxhivane Dauti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Arsimimi

  • 1982 – Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Juriste e diplomuar.
  • 1994 – Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Magjistër i shkencave juridiko-civile (Tema: Drejtshmëria në qarkullimin e mallrave dhe dhënien e shërbimeve).
  • 2000-Universiteti I Prishtinës, Fakulteti Juridik, Doktor I shkencave juridike civile (Tema ; Kontratat formulare në ekonomi).

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 2001-2002, Konsullente në Këshillin e përbashkët legjislativ të Kosovës, të përbërë nga anëtarët vendorë dhe ndërkombëtarë.
  • 2001-2004, Deputete në Kuvendin e Kosovës (Legjislatura e parë).
  • 2001-2004, Kryetare e e Komisionit për peticione, parashtresa dhe ankesa publike, në Kuvendin e Kosovës.
  • 2001-2004, Anëtare e Komisionit për Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese në Kuvendin e Kosovës.
  • 2000-2004, Bashkëpunëtore e jashtme e Qendrës Juridike të Kosovës, Prishtinë.
  • 2001-2003, Anëtare e Bordit të Rektoratit të Universitetit të Prishtinës.
  • 2002-2003, Anëtare e Bordit të Qendrës për të drejtat e njeriut, Fakulteti Juridik, Prishtinë.
  • 2004-2007, Deputete në Kuvendin e Kosovës (Legjislatura e dytë).
  • 2004-2007, Anëtare e Komisionit për legjislacion, kornizë kushtetuese, peticione publike dhe të drejta të njeriut,në kuvendin e kosovës.
  • 2005-2006, Eksperte juridike për hartimin e Kushtetutës së kosovës në Delegacionin e Kosovës – Qeverinë e Kosovës.
  • Përvoja profesionale:
  • 1982-1984 – Prokuroria publike e Qarkut, Prishtinë (praktikante).
  • 1984 – Asistente në Fakultetin Juridike, Prishtinë (lënda: “E drejta e Detyrimeve”).
  • 1990 e deri më sot, Ligjëruese e lëndës “E drejta e Detyrimeve”, Fakulteti Juridik – Prishtinë.
  • 2001-2006, Ligjëruese në Fakultetin Juridik, Tetovë.
  • 2001-2007 Ligjëruese në studimet pasuniversitare, në Fakultetin Juridik, për lëndët “E drejta kontraktore” dhe “E drejta trashëgimore”.
  • 2006-2007, Ligjëruese – profesoreshë në Kolegjin “Fama”, Prishtinë.
  • 2007-2008 Lligjëruse ne universitetin AAB,Prishtinë
  • Pjesëmarrja në konferenca:
  • -Konferenca e organizuar me 27 dhe 28 shkurt 2002 në Prishtinë - Formimi i -Legjislacionit të Ekonomisë së Tregut në kontestin e Procesit të Stabilizimit dhe Asociimit të BE-së.
  • -Rekomandimet e Ekspertëve të Kosovës për reformën ekonomike, Prishtinë, 27.02.2002.
  • -Pjesëmarrëse për qeverisjen e mirë, në Institutin e Paqes të SHBA, të mbajtur në Qershor – 12-16, 2002, në Warrenton, Virginia.
  • -Konferenca e mbajtur nga Këshilli i Përbashkët Këshillimor për Çështje Legjislative dhe Legjislacionin e Ri në Kosovë, 11-12 janar, 2001, Prishtinë.
  • Publikimet shkencore:
  • 1. “Shpërblimi i dëmit jo material për shkak të frikës së pësuar”, “E drejta”, nr. 3-4, Prishtinë, 1998.
  • 2. “Shpërblimi i drejtë i dëmit jo material”, “E drejta”, nr. 2, Prishtinë, 1996.
  • 3. “Shpërblimi i drejtë në marrëdhëniet kontraktore”, “E drejta”, nr. 3, Prishtinë, 1996.
  • 4. “Pavlefshmëria e kushteve të përgjithshme të kontratave”, “Vjetari”, Prishtinë, 1996.
  • 5. “Kontrata në favor të personit të tretë (Pactum in favorem tereti)”, “E drejta”, nr. 4, Prishtinë, 1997.
  • 6. “Padia Pauliana (Actio Pauliana), “E drejta”, nr. 1-2, Prishtinë, 1998.
  • 7. “Përgjegjësia në bazë të drejtshmërisë”, “Vjetari”, Prishtinë, 2000.
  • 8. “Disa çështje me rëndësi lidhur me drejtshmërinë në të drejtën e detyrimeve”, “E drejta”, nr. 1-4, Prishtinë, 2000. ¬
  • 9. “Rregullat e veçanta lidhur me interpretimin e kontratave formulare”, “E drejta”, nr. 1-4, Prishtinë, 2001.
  • 10. “Liria e kontraktimit”, “E drejta”, nr. 1/2002, Prishtinë.
  • 11. “Mbrojtja e konsumatorëve nga kushtet e padrejta të përgjithshme të afarizmit”, “E drejta”, nr. 3/2003, Prishtinë.
  • 12. “Reformimi i Ligjit të detyrimeve në Kosovë”, Studime juridike në Kosovë, vol. 4, 2003/1, Prishtinë.
  • 13. “Zbatimi i kontratave formulare (tipe) në fushën e sigurimit”, Studimet juridike në Kosovë, vol. 6, 2004/II, Prishtinë.
  • 14. “Ligji për detyrimet i Kosovës”, Revista Euro-Atlantike, vol. I/nr. 2/2002, Prishtinë, Supported by German Government.
  • 15. “Rregullimi ligjor i kontratave formulare”, “E drejta”, Law, nr. 1-2, Prishtinë, 2003.
  • 16. “Shqyrtime të përgjithshme lidhur me paraqitjen, ndarjen. dhe karakteristikat e kontratave formulare”, “E drejta”, nr. 1-2, Prishtinë, 2002.
  • 17. “Komentimi i Rregullores nr. 2000/68 për kontratat e shitjes”, “E drejta”, nr. 3, Prishtinë, 2002.
  • 18. “Komentar i Ligjit për hipotekat i Kosovës”, “E Drejta”, nr. 1/2004, Prishtinë.
  • 19. “Format e kontrollit të kushteve të përgjithshme të kontratave formulare”, “E Drejta”, nr. 2/2004, Prishtinë.
  • 20. “Standardet juridike që merren parasysh në rastet konkrete të shpalljes së pavlefshmërisë së kushteve të përgjithshme të kontratave formulare”, “E drejta”, nr. 1/2005, Prishtinë.
  • 21. “E drejta e detyrimeve”, Tekst universitar, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2004.
  • 22. “E drejta kontraktuese – Praktikum”, Tekst universitar, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2003.
  • 23. “Komentar juridik i Ligjit mbi likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentim”, Evis Bozo Daum – Nerxhivane Dauti, Prishtinë, 2004, Instituti ICON, sipas projektit të financuar nga Banka Botërore, Publikuar në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbokroatisht.
  • 24. “Roli dhe rëndësia e kontratave formulare në ekonomi”, Revista “E drejta”, nr. 1/2006, Prishtinë.
  • Botimi i teksteve universitare:
  • 1998, Ligjërata të autorizuara nga “E drejta e Detyrimeve”, Fakulteti Juridik, Prishtinë.
  • 2003, “E drejta kontraktuese – Praktikum”, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë.
  • 2004, “E drejta e detyrimeve – Pjesa e përgjithshme dhe e veçantë”, Fakulteti Juridik, Prishtinë, sipas Ligjit të ri të Detyrimeve.
  • Bashkautor në: Ewis Bozo Dawn – Nexhivane Dauti: Komentari i Ligjit mbi likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentim , Departamenti i Administratës Gjyqësore në Kosovë është përgatitur nga ICON Institut, sipas projektit të financuar nga Banka Botërore.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbe
  • Kroate