Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara

Data e shpërndarjes:
08.12.2015