Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara

Data e shpërndarjes:
24.01.2014