Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-222 për administratën tatimore dhe procedurat, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04-L-102

Data e shpërndarjes:
23.08.2013